Linkido üldtingimused

1. Üldsätted
1.1. Platvorm on veebileht linkido.com.
1.2. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on loonud platvormi kasutajakonto.
1.3. Õpetaja/spetsialist on sertifitseeritud õpetaja, kogenud spetsialist või oma ainevaldkonna ekspert, kellel on vähemalt bakalaureusekraad ja kes viib läbi platvormil pakutavaid kursusi.
1.4. Leping sõlmitakse kliendi ja õpetaja/spetsialisti vahel.
1.5. Linkido OÜ (registrikood 14505711, aadress Harju maakond, Harku vald, Suurupi küla, Sombre tee 2, 76907, Eesti) on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing, kellele kuulub Platvorm.
1.6. Üldtingimused kehtestavad platvormi kasutamise tingimused kliendi poolt ning poolte õigused ja kohustused.

2. Linkido.com poolt korraldatud online õppe üldpõhimõtted
2.1. Linkido.com on online õppeplatvorm, mis ühendab õpilased kvalifitseeritud õpetajate/spetsialistidega personaalseteks üks-ühele-õppesessioonideks, samuti pakub rühmakursusi ühiseks õppimiseks.
2.2. Linkido.com ei koolita kliente ise.
2.3. Linkido.com pakub juhendamisteenust paljudes erinevates ainetes, sealhulgas koolikursused, ülikoolikursused, IT-kursused, keelekursused, käitumis- ja psühholoogiline nõustamine ning graafiline disain.
2.4. Kogu teave konkreetsete kursuste ja juhendamissessioonide kohta avaldatakse platvormil konkreetse kursuse tutvustamisel.
2.5. Kogu teave konkreetse õpetaja/spetsialisti kohta avaldatakse platvormil konkreetse õpetaja/spetsialisti tutvustamisel.
2.6. Kui kursuste sissejuhatuses ei ole sätestatud teisiti, kehtivad järgmised eeskirjad:
2.6.1. Linkido.com veebiõpetus toimub virtuaalses klassiruumis, kus klient ja õpetaja/spetsialist saavad suhelda reaalajas video ja heli abil.
2.6.2. Virtuaalne klassiruum sobib kasutamiseks mis tahes brauseri ja operatsioonisüsteemiga ning lisatarkvara ei ole vaja alla laadida.
2.6.3. Kõik õppematerjalid kursustel on eranditult õpetajate/spetsialistide poolt. Linkido platvorm ei paku ega lae ise mingeid materjale üles ja Linkido ei võta vastutust õpetajate/spetsialistide poolt üleslaetud materjalide eest.
2.6.4. Klient saab valida õpetaja/spetsialisti platvormi valikust ja broneerida kohtumise.
2.6.5. Pärast õpetaja/spetsialisti valimist võib klient võtta ühendust õpetaja/spetsialistiga ning kirjeldada õppe-eesmärke ja esitada küsimusi.
2.6.6. Õpetaja/spetsialist pakub kliendi vajadustele kohandatud lahenduse või esitab vajadusel lisaküsimusi.
2.6.7. Õpetajad/spetsialistid vastavad tavaliselt 24 tunni jooksul, kuid vastamisaeg võib erineda sõltuvalt nende kättesaadavusest.
2.6.8. Linkido.com ei saa garanteerida, et õpetaja/spetsialist vastab kõigile küsimustele, kuid võimalusel püüab õpetaja/spetsialist lähtuda koolituse ettevalmistamisel eelnevalt saadetud küsimustest.
2.6.9. Juhendamise sessioon toimub kokkulepitud ajal virtuaalses klassiruumis.

3. Ostmine ja maksmine
3.1. Klient peab looma konto linkido.com.
3.2. Klient peab kinnitama, et ta on vähemalt 18-aastane. Alaealine klient peab kinnitama, et tal on seadusliku esindaja nõusolek.
3.3. Klient valib kursuse ja õpetaja/spetsialisti ning võtab ühendust õpetaja/spetsialistiga.
3.4. Kui klient on õpetaja/spetsialistiga arutanud õppimisnõudeid ja leppinud kokku kursuse konkreetsetes üksikasjades, saadab õpetaja/spetsialist personaalse lingi, mis sisaldab tundide arvu, kokkulepitud õppeaega, hinda ja maksejuhiseid.
3.5. Õpetajad/spetsialistid määravad kursuse hinna igale kliendile individuaalselt, lähtudes konkreetsest kursusest, kliendi soovidest ja kokkulepitud õppeajast.
3.6. Kursuse hind on arvestatud eurodes.
3.7. Makseteenust pakub Stripe’i maksevärav, mis on integreeritud veebisaidile.

4. Taganemisõigus
4.1. Klient võib lepingust taganeda 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata.
4.2. Tähtaeg algab lepingu sõlmimise päevast. Leping loetakse sõlmituks, kui klient ja õpetaja/spetsialist on kokku leppinud punktis 3.4 nimetatud asjaoludes ning klient on teinud makse.
4.3. Klient võib lepingust taganeda, täites taganemisvormi, mis on kättesaadav aadressil https://linkido.com/claims, või saates taganemisavalduse platvormi e-posti aadressile info@linkido.com.
4.4. Taganemisavalduse saamisel tagastab linkido.com kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast, kõik kliendilt lepingu alusel saadud maksed.
4.5. Kui klient soovis, et kursused algaksid punktis 4.1 nimetatud taganemisperioodi jooksul, peab klient maksma summa, mis on proportsionaalne lõpetatud kursustega kuni selle ajani, mil klient teatas oma soovist lepingust taganeda, võrreldes lepingu kogusummaga.
4.6. Punktis 4.5 kirjeldatud juhul tagastab linkido.com kliendile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast makseid proportsionaalselt kliendi poolt läbitud kursustega.
4.7. Klient ei saa kasutada punktis 4.1 sätestatud taganemisõigust, kui ta on kursused täielikult läbinud.

5. Kliendi õigused ja kohustused
5.1. Klient kohustub kasutama linkido.com platvormi vastavalt seadusele, headele tavadele ja linkido.com reeglitele.
5.2. Kliendil ei ole õigust anda kursustel osalemist üle kolmandatele isikutele.
5.3. Klient võib õpetajat/spetsialisti vahetada 7 päeva jooksul alates kursuste algusest, kui ta ei ole õpetaja/spetsialistiga rahul.
5.4. Kliendil on õigus osaleda juhendamissessioonidel kokkulepitud ajal.
5.5. Kui õpetaja/spetsialist ei saa kokkulepitud ajal juhendamist läbi viia, võtab õpetaja/spetsialist kliendiga viivitamatult ühendust ja pakub uut aega või raha tagasi.
5.6. Kui klient ei saa kokkulepitud ajal juhendamissessioonil osaleda, võtab klient viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 päev enne juhendamissessiooni toimumist, ühendust õpetajaga/spetsialistiga. Õpetaja/spetsialist pakub uut aega, kui klient on sellest Õpetajale/spetsialistile õigeaegselt teatanud. Kui klient on teatanud õpetajale/spetsialistile hiljem kui 1 päev enne juhendamissessiooni toimumist, ei pea õpetaja/spetsialist pakkuma uut aega ja makset ei tagastata.
5.7. Kui kliendil tekib juhendamissessiooni ajal tehnilisi raskusi, aitab platvormi tugi või abi klienti.

6. Õpetaja/spetsialisti õigused ja kohustused
6.1. Õpetaja/spetsialist kohustub kasutama linkido.com platvormi vastavalt seadusele, headele tavadele ja linkido.com reeglitele.
6.2. Õpetajal/spetsialistil ei ole õigust kursuste läbiviimist kolmandatele isikutele üle anda.
6.3. Õpetaja/spetsialist peab tagama, et tal on vähemalt bakalaureusekraad ja muu kursuste läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon.
6.3.1. Kooli- ja ülikoolikursusi läbiviivatel õpetajatel peab olema pedagoogiline haridus.
6.3.2. Psühholoogilist nõustamist pakkuvatel spetsialistidel peab olema kutsetunnistus.
6.4. Õpetaja/spetsialist vastab kliendi päringutele tavaliselt 24 tunni jooksul, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul.
6.5. Õpetaja/spetsialist koostab igale kliendile individuaalse programmi, mis põhineb kliendi soovidel.
6.6. Õpetaja/spetsialist saadab kliendile personaalse lingi, mis sisaldab tundide arvu, kokkulepitud õppeaega, hinda ja maksejuhiseid.
6.7. Õpetaja/spetsialist maksab saadud tasu pealt makse.
6.8. Õpetaja/spetsialist saab platvormilt konkreetse vahendustasu iga loodud kursuse eest.
6.9. Õpetaja/spetsialist viib juhendamissessiooni läbi kokkulepitud ajal.
6.10. Kui õpetaja/spetsialist ei saa kokkulepitud ajal juhendamist läbi viia, võtab õpetaja/spetsialist kliendiga viivitamatult ühendust ja pakub uut aega või raha tagasi.

7. Platvormi õigused ja kohustused
7.1. Platvorm ühendab õpilased kvalifitseeritud õpetajate/spetsialistidega personaalset individuaalset õpetamist, samuti pakub rühmakursusi ühiste õpikogemuste saamiseks.
7.2. Platvorm tegeleb reklaami ja õpetajate/spetsialistide ning klientide leidmisega.
7.3. Platvorm pakub abi tehniliste probleemide korral.
7.4. Platvormil on õigus küsida õpetajatelt/spetsialistidelt vahendustasu.
7.5. Platvormil on õigus kontrollida õpetajate/spetsialistide vastavust kvalifikatsioonile ja muudele platvormi eeskirjadele.
7.6. Platvormi reeglite korduva rikkumise korral on Platvormil õigus peatada juurdepääs Platvormile.

8. Vastutus
8.1. Teenuseosutaja vastutab kliendi ees ainult tahtlikult või raske hooletuse tõttu põhjustatud kohustuse täitmata jätmise eest.
8.2. Platvorm ei vastuta hariduse kvaliteedi eest.

9. Vaidluste lahendamine
9.1. Kui kliendil on mingeid nõudeid, peab ta need esitama platvormil https://linkido.com/claims kättesaadaval vormil.
9.2. Lepinguosaliste vahelised vaidlused lahendatakse lepinguosaliste vaheliste läbirääkimiste teel.
9.3. Lepingu tingimuste täitmata jätmise korral võib klient tugineda seadusega ettenähtud õiguskaitsevahenditele: 1) nõuda kohustuse täitmist; 2) kohustuse täitmisest keelduda, mis on kohustatud isiku poolt tasumisele kuuluv; 3) nõuda kahju hüvitamist; 4) lepingust taganeda või see üles öelda; 5) vähendada hinda; 6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivise maksmist.
9.4. Kui vaidlusi ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, võib klient pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimused leiate siit.

10. Lõppsätted
10.1. Üldtingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust ning Eesti Vabariigi õigus on lõplik kohaldatav õigus.
10.2. Vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi kohtutes.
10.3. Üldtingimuste üksiku sätte kehtetus või tühisus ei too kaasa üldtingimuste kõigi või mis tahes muude sätete kehtetust.
10.4. Linkido OÜ-l on õigus muuta üldtingimusi ühepoolselt. Linkido OÜ avaldab üldtingimuste muudetud versiooni veebilehel (https://linkido.com).