Linkidon yleiset ehdot

1. Yleiset säännökset
1.1. Alusta on verkkosivusto linkido.com.
1.2. Asiakas on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on luonut käyttäjätilin alustalle.
1.3. Opettaja/erikoisasiantuntija on sertifioitu opettaja, kokenut asiantuntija tai oman alansa asiantuntija, jolla on vähintään kandidaatin tutkinto ja joka vetää alustalla tarjottavia kursseja.
1.4. Sopimus tehdään asiakkaan ja opettajan/asiantuntijan välillä.
1.5. Linkido OÜ (rekisteritunnus 14505711, osoite Harjun lääni, Harkun kunta, Suurupin kylä, Sombre Road 2, 76907, Viro) on Viron tasavallassa rekisteröity yritys, joka omistaa alustan.
1.6. Yleisissä käyttöehdoissa vahvistetaan ehdot, joilla asiakas käyttää alustaa, sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

2. Yleiset periaatteet linkido.comin järjestämille tutor-istunnoille.
2.1. Linkido.com on online-tutorointialusta, joka yhdistää opiskelijat päteviin opettajiin/asiantuntijoihin henkilökohtaisia henkilökohtaisia yksityistunteja varten sekä tarjoaa ryhmäkursseja yhteisiä oppimiskokemuksia varten.
2.2. Linkido.com ei kouluta asiakkaita itse.
2.3. Linkido.com tarjoaa tukiopetuspalveluja monissa eri oppiaineissa, kuten koulukursseissa, yliopistokursseissa, tietotekniikkakursseissa, kielikursseissa, käyttäytymis- ja psykologisessa ohjauksessa sekä graafisessa suunnittelussa.
2.4. Kaikki tiedot yksittäisistä kursseista ja ohjaustuokioista julkaistaan alustalla kyseisen kurssin alkaessa.
2.5. Kaikki tiettyä opettajaa/erityisasiantuntijaa koskevat tiedot julkaistaan foorumilla kyseisen opettajan/erityisasiantuntijan esittelyn yhteydessä.
2.6. Ellei kurssien johdannossa toisin mainita, sovelletaan seuraavia sääntöjä:
2.6.1. Linkido.com-sivuston verkko-opetus tapahtuu virtuaaliluokkahuoneessa, jossa asiakas ja opettaja/erikoisopettaja voivat olla vuorovaikutuksessa reaaliaikaisesti videon ja äänen avulla.
2.6.2. Virtuaalinen luokkahuone sopii käytettäväksi millä tahansa selaimella ja käyttöjärjestelmällä, eikä lisäohjelmia tarvitse ladata.
2.6.3. Opettajat/asiantuntijat toimittavat kurssin kaikki oppimateriaalit. Linkido ei tarjoa tai lataa mitään materiaaleja itse, eikä Linkido ota vastuuta opettajien/asiantuntijoiden lataamista materiaaleista.
2.6.4. Asiakas voi valita opettajan/asiantuntijan alustan valikoimasta ja varata ajan.
2.6.5. Kun asiakas on valinnut opettajan/erityisasiantuntijan, hän voi ottaa yhteyttä opettajaan/erityisasiantuntijaan ja kuvata oppimistavoitteet ja esittää kysymyksiä.
2.6.6. Opettaja/erikoisasiantuntija tarjoaa räätälöityä ratkaisua asiakkaan tarpeisiin tai esittää tarvittaessa lisäkysymyksiä.
2.6.7. Opettajat/asiantuntijat vastaavat yleensä 24 tunnin kuluessa, mutta vastausajat voivat vaihdella heidän saatavuutensa mukaan.
2.6.8. Linkido.com ei voi taata, että opettaja/asiantuntija vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta jos mahdollista, opettaja/asiantuntija pyrkii etenemään etukäteen lähetettyjen kysymysten pohjalta koulutusta valmistellessaan.
2.6.9. Tutorointi tapahtuu sovittuna opiskeluaikana virtuaaliluokassa.

3. Osto ja maksu
3.1. Asiakkaan on luotava tili linkido.com-sivustolle.
3.2. Asiakkaan on vahvistettava, että hän on vähintään 18-vuotias. Alaikäisen asiakkaan on vahvistettava, että hänellä on laillisen edustajan suostumus.
3.3. Asiakas valitsee kurssin ja opettajan/erityisasiantuntijan ja ottaa yhteyttä opettajaan/erityisasiantuntijaan.
3.4. Kun asiakas on keskustellut oppimisvaatimuksista opettajan/asiantuntijan kanssa ja sopinut kurssin yksityiskohdista, opettaja/asiantuntija lähettää henkilökohtaisen linkin, joka sisältää tuntimäärän, sovitun opiskeluajan, hinnan ja maksuohjeet.
3.5. Opettajat/asiantuntijat määrittelevät kurssin hinnan kullekin asiakkaalle yksilöllisesti kurssin, asiakkaan toiveiden ja sovitun opiskeluajan perusteella.
3.6. Kurssin hinta lasketaan euroina.
3.7. Maksupalvelun tarjoaa Stripe-maksuportti, joka on integroitu verkkosivustoon.

4. Peruuttamisoikeus
4.1. Asiakas voi peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa ilman syytä.
4.2. Määräaika alkaa sopimuksen tekopäivästä. Sopimus katsotaan tehdyksi, kun asiakas ja opettaja/erikoisasiantuntija ovat sopineet kohdassa 3.4 määritellyistä olosuhteista ja asiakas on suorittanut maksun.
4.3. Asiakas voi peruuttaa sopimuksen täyttämällä peruutuslomakkeen, joka on saatavilla osoitteessa https://linkido.com/claims, tai lähettämällä peruutusilmoituksen alustan sähköpostiosoitteeseen info@linkido.com.
4.4. Peruuttamispyynnön saatuaan linkido.com palauttaa asiakkaalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua, kaikki asiakkaalta sopimuksen perusteella saamansa maksut.
4.5. Jos asiakas halusi kurssien alkavan lausekkeessa 4.1 määritellyn peruuttamisajan kuluessa, asiakkaan on maksettava määrä, joka on verrannollinen suoritettuihin kursseihin siihen asti, kun asiakas ilmoitti haluavansa peruuttaa sopimuksen, verrattuna sopimuksen kokonaismäärään.
4.6. Kohdassa 4.5 kuvatussa tapauksessa linkido.com palauttaa asiakkaalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua, maksut suhteessa asiakkaan suorittamiin kursseihin.
4.7. Asiakas ei voi käyttää lausekkeessa 4.1 määriteltyä peruuttamisoikeuttaan, jos hän on suorittanut kurssit kokonaisuudessaan.

5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
5.1. Asiakas sitoutuu käyttämään linkido.com-alustaa lain, hyvien käytäntöjen ja linkido.comin sääntöjen mukaisesti.
5.2. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää kurssille osallistumista kolmansille osapuolille.
5.3. Asiakas voi vaihtaa opettajaa/erikoisopettajaa 7 päivän kuluessa kurssin alkamisesta, jos hän ei ole tyytyväinen opettajaan/erikoisopettajaan.
5.4. Asiakkaalla on oikeus osallistua opetustuokioihin sovittuna ajankohtana.
5.5. Jos opettaja/erikoisopettaja ei pysty pitämään tukiopetusta sovittuna aikana, opettaja/erikoisopettaja ottaa välittömästi yhteyttä asiakkaaseen ja tarjoaa uutta aikaa tai hyvitystä.
5.6. Jos asiakas ei pysty osallistumaan tukiopetukseen sovittuna ajankohtana, asiakas ottaa välittömästi yhteyttä opettajaan/erityisopettajaan, kuitenkin viimeistään 1 päivä ennen tukiopetustilaisuutta. Opettaja/erityisasiantuntija tarjoaa uutta aikaa, jos asiakas on ilmoittanut siitä opettajalle/erityisasiantuntijalle hyvissä ajoin. Jos asiakas on ilmoittanut opettajalle/erikoisopettajalle myöhemmin kuin 1 päivä ennen opetusistuntoa, opettajan/erikoisopettajan ei tarvitse tarjota uutta aikaa, eikä maksua palauteta.
5.7. Jos asiakkaalla on teknisiä vaikeuksia tutor-istunnon aikana, alustan tuki tai apu auttaa asiakasta.

6. Opettajan/erityisasiantuntijan oikeudet ja velvollisuudet
6.1. Opettaja/asiantuntija sitoutuu käyttämään linkido.com-alustaa lain, hyvien käytäntöjen ja linkido.comin sääntöjen mukaisesti.
6.2. Opettajalla/erikoisopettajalla ei ole oikeutta siirtää kurssien suorittamista kolmansille osapuolille.
6.3. Opettajan/erityisasiantuntijan on taattava, että hänellä on vähintään kandidaatin tutkinto ja muut kurssin järjestämiseen tarvittavat pätevyydet.
6.3.1. Koulu- ja yliopistokursseja järjestävillä opettajilla on oltava pedagoginen koulutus.
6.3.2. Psykologista neuvontaa antavilla asiantuntijoilla on oltava ammattitutkinto.
6.4. Opettaja/asiantuntija vastaa asiakkaan pyyntöihin yleensä 24 tunnin kuluessa, mutta viimeistään kolmen päivän kuluessa.
6.5. Opettaja/erityisasiantuntija laatii kullekin asiakkaalle yksilöllisen ohjelman, joka perustuu asiakkaan toiveisiin.
6.6. Opettaja/asiantuntija lähettää asiakkaalle henkilökohtaisen linkin, joka sisältää tuntimäärän, sovitun opiskeluajan, hinnan ja maksuohjeet.
6.7. Opettaja/erikoisasiantuntija maksaa verot saamastaan palkkiosta.
6.8. Opettaja/asiantuntija saa alustalta tietyn palkkion jokaisesta luomastaan kurssista.
6.9. Opettaja/erityisopettaja pitää tukiopetuksen sovittuna ajankohtana.
6.10. Jos opettaja/erikoisopettaja ei pysty pitämään tukiopetusta sovittuna aikana, opettaja/erikoisopettaja ottaa välittömästi yhteyttä asiakkaaseen ja tarjoaa uutta aikaa tai hyvitystä.

7. Foorumin oikeudet ja velvollisuudet
7.1. Alusta yhdistää opiskelijat päteviin opettajiin/asiantuntijoihin henkilökohtaisia henkilökohtaisia tukiopetustuokioita varten sekä tarjoaa ryhmäkursseja yhteistoiminnallisia oppimiskokemuksia varten.
7.2. Foorumi käsittelee mainontaa ja opettajien/asiantuntijoiden ja asiakkaiden löytämistä.
7.3. Foorumi tarjoaa apua teknisissä ongelmissa.
7.4. Foorumilla on oikeus pyytää opettajilta/asiantuntijoilta palkkiota.
7.5. Alustalla on oikeus tarkistaa, että opettajat/asiantuntijat täyttävät pätevyysvaatimukset ja muut alustan säännöt.
7.6. Jos alustan sääntöjä rikotaan toistuvasti, alustalla on oikeus keskeyttää pääsy alustalle.

8. Vastuu
8.1. Palveluntarjoaja on vastuussa asiakkaalle ainoastaan sellaisen velvoitteen laiminlyönnistä, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.
8.2. Foorumi ei ole vastuussa koulutuksen laadusta.

9. Riitojen ratkaiseminen
9.1. Jos asiakkaalla on vaatimuksia, asiakkaan on osoitettava ne lomakkeella, joka on saatavilla alustalla osoitteessa https://linkido.com/claims.
9.2. Sopimuspuolten väliset riidat ratkaistaan sopimuspuolten välisillä neuvotteluilla.
9.3. Jos sopimusehtoja ei noudateta, asiakas voi turvautua lain mukaisiin oikeussuojakeinoihin: 1) vaatia velvoitteen täyttämistä; 2) pidättäytyä täyttämästä velvoitetta, joka on erääntynyt maksuvelvolliselta; 3) vaatia vahingonkorvausta; 4) peruuttaa sopimus tai purkaa se; 5) alentaa hintaa; 6) vaatia viivästyssakon maksamista, jos rahavelvoitteen täyttäminen viivästyy.
9.4. Jos riitoja ei saada ratkaistua neuvottelujen avulla, asiakas voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. Menettelyä koskevat ehdot löytyvät täältä.

10. Loppusäännökset
10.1. Yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Viron tasavallan lakia, ja Viron tasavallan laki on lopullinen sovellettava laki.
10.2. Riidat ratkaistaan Viron tasavallan tuomioistuimissa.
10.3. Yleisten sopimusehtojen yksittäisen määräyksen pätemättömyys tai mitättömyys ei johda kaikkien tai minkään muiden yleisten sopimusehtojen määräysten pätemättömyyteen.
10.4. Linkido OÜ:llä on oikeus muuttaa yleisiä käyttöehtoja yksipuolisesti. Linkido OÜ julkaisee yleisten sopimusehtojen tarkistetun version verkkosivuillaan (https://linkido.com).